privacy policy

PRIVACY VERKLARING INTERMIJ MAKELAARS BV

 

Intermij Makelaars BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intermij Makelaars BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld in verband met het aangaan en/of opstellen van een overeenkomst zoals bv een koop – of een huurovereenkomst, indien er sprake is van een collegiale transactie, in verband met het realiseren van de juridische overdracht en levering, te verzorgen door een notaris of voor het uitvoeren van een taxatie).

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Intermij Makelaars BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Intermij Makelaars BV

Helftheuvelpassage 24

5224 AP ‘s-Hertogenbosch

info@intermij.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Intermij Makelaars BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

* Om in te schrijven als woningzoeker, zodat wij u optimaal kunnen informeren als er nieuw aanbod is dat wellicht voldoet aan uw woonwensen

* Maken van afspraken (o.a agendabeheer) i.v.m. bijvoorbeeld bezichtigingen, (verkoop)adviesgesprekken, taxaties en meer makelaardij gerelateerde afspraken

* Het versturen van nieuwsbrieven, kerstgroet en bijvoorbeeld uitnodigingen

* Het opstellen van documenten, zoals bemiddelingsopdrachten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten e.d., waarin uw personalia worden vermeld

* Indien u gereageerd heeft op een woning of appartement, maar dat toch niet aan uw wensen voldoet, om u daarna vrijblijvend te informeren over nieuw woningaanbod, dat wellicht beter voldoet aan uw woon- eisen en wensen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* voornaam

* tussenvoegsel en achternaam

* e-mailadres en overige adresgegevens

* telefoonnummer(s)

* geslacht

* legitimatiegegevens, gegevens inzake burgerlijke stand e.d., indien dit noodzakelijk is voor het opstellen van een bemiddelingsopdracht, koopovereenkomst, huurovereenkomst, taxatierapport e.d.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het verzorgen van de (financiële) administratie

* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

* De levering van ons CRM automatiseringspakket

* Het realiseren van een collegiale transactie met collega makelaar(s)

* Het voorbereiden en realiseren van de juridische overdracht en levering, uit te voeren door een notaris

* Het op uw verzoek uitbrengen van een gevalideerd taxatierapport, we maken dan gebruik van een validatie-instituut zoals bv NWWI en/of Taxateursunie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit

wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een

onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking

te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij

persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Intermij Makelaars BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. (fiscale bewaartermijn

minimaal 7 jaar, termijn in het kader van de WWFT minimaal 5 jaar)

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens Intermij Makelaars BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

WEBSITE

  • Algemeen

De website van Intermij Makelaars BV verzamelt persoonlijke informatie in het

kader van de registratie op de website en/of bij het invoeren van woonwensen en

zoekcriteria.

De privé- en identiteitsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit

eenvoudig aanduiden via e-mail aan Intermij Makelaars BV, of zich onthouden van

het gebruik van deze dienst via de website.

  • Inzamelen van informatie bij het gebruik van bepaalde diensten;

De website van Intermij Makelaars BV bewaart ook informatie in haar databanken

die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals "hou mij op de hoogte van nieuwe panden"

aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te

garanderen. Zo zijn deze diensten slechts mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze

databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening

verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

  • Inzamelen van informatie in log-files

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Intermij Makelaars BV kan deze

informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die

manier het dienstenaanbod nog beter afstemmen op de wensen van de gebruikers.

  • Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens

en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens

verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien de

gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig

aanduiden door het zenden van een e-mail naar Intermij Makelaars BV.

  • Gebruik van cookies

De website van Intermij Makelaars BV maakt mogelijk gebruik van cookies, kleine

stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het

gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden

dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten. Het gebruik

van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle

belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij

u geen correcte werking van onze website garanderen.

  • Advertentiecookies

Wij gebruiken, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook

(Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden

weergegeven.

  • Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling

Intermij Makelaars BV behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen

tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website. De meest

actuele privacyregeling zal altijd op onze website www.intermij.nl te zien

zijn.

              Het gebruik van de site van Intermij Makelaars BV betekent dat u akkoord gaat met

deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van persoonlijke gegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in

opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat

wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u verwijdering van de persoonsgegevens verlangt, die Intermij Makelaars BV in haar

systemen heeft opgenomen, verzoeken wij u ons daarvan per e-mail in kennis te stellen via

info@intermij.nl. U ontvangt van Intermij Makelaars BV een bevestiging per e-mail, nadat de verwijdering van de betreffende persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.